Еврофинансиране

               

На 15.11.2017 г. бе подписан от Министъра на икономиката договора за безвъзмездна финансова помощ на 
„Агенция дограми и фасади” ЕООД с Министерството на икономиката,  Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0127 „Инвестиция в ново технологично
оборудване в "Агенция дограми и фасади" ЕООД за подобряване на енергийна ефективност”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основната цел на проектното предложение на  "Агенция дограми и фасади" ЕООД е повишаване конкурентоспособността чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нова автоматична линия за производство на дограми с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия.

 

Специфичните цели на проекта са:

- Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

- Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

- Повишено качество на продукцията;

- Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.

 

По този начин основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия", Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" - предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Срок на договора: 18 месеца

Стойност на договора: 1 017 900.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 720 110.00 лв., от които 612 093.50 лв. са европейско и 108 016.50 лв. са национално съфинансиране. 

 

                         


На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Агенция дограми и фасади” ЕООД публикува
процедура за избор на изпъ
лнител с предмет „Закупуване на нова автоматизирана технологична линия за
производство на дограма, състояща се от 6 броя машини”
по договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-3.001-00127-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
               

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

Краен срок за подаване на оферти 24.01.2018 г. – 00:00 ч. 

 

Документи за кандидатстване:

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Dogovor_dostavka_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Prilojenie_3.2_Publichna_pokana_PMS_160_Agenciya.pdf

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti_PMS_160.pdf

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Prilojenie_3.4_Oferta_PMS_160_Agenciya_051217.pdf

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Prilojenie_3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS_160_Agenciya_071217.pdf

http://dogramavarna.bg/uploads/files/Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS_160.pdf

 

Web Systems