Еврофинансиране за модерно производство

На 18.10.2021 г. „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 2492-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 100 % европейско финансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 15.11.2017 г. бе подписан от Министъра на икономиката договора за безвъзмездна финансова помощ на „Агенция дограми и фасади” ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0127 „Инвестиция в ново технологично оборудване в „Агенция дограми и фасади“ ЕООД за подобряване на енергийна ефективност”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основната цел на проектното предложение на  „Агенция дограми и фасади“ ЕООД е повишаване конкурентоспособността чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нова автоматична линия за производство на дограми с по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия.

Специфичните цели на проекта са:

– Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

– Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

– Повишено качество на продукцията;

– Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.

По този начин основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ – предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Срок на договора: 18 месеца

Стойност на договора: 1 017 900.00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 720 110.00 лв., от които 612 093.50 лв. са европейско и 108 016.50 лв. са национално съфинансиране. 

На 18.10.2021 г. „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекц

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Агенция дограми и фасади” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на нова автоматизирана технологична линия за производство на дограма, състояща се от 6 броя машини”по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-00127-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Краен срок за подаване на оферти 24.01.2018 г. – 00:00 ч.