Политика за поверителност

   „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , ЕИК: 200970861, в качеството си на администратор на лични данни има задължение да Ви информира за осъществяваното от Дружеството обработване на лични данни и за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни – „Потребители“ на интернет платформата – www.dogramavarna.bg .

 

  Интернет платформа – www.dogramavarna.bg, популяризира търговската дейност на дружеството „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД и предоставя възможност на Потребителите сами и безплатно да се информират за предлаганите от дружеството стоки и услуги, и техните характеристики.

 

   Молим, преди да предприемете действия по използване на www.dogramavarna.bg , да прочетете внимателно настоящите Политики за поверителност, за да бъдете информирани относно процеса на обработване на отнасящата се до Вас лична информация.

 

 Информираме Ви, че когато посетите интернет платформата www.dogramavarna.bg и/или изпратите запитване до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД, отнасящата се до Вас информация, която ще бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и по подразбиране за обратна връзка с Вас.

 

   Следва да имате предвид, че в случая Потребител, се явява всяко лице заредило www.dogramavarna.bg  в уеб браузъра си.

 

             АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

 

  Вашите данни се обработват от „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , ЕИК: 200970861 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 138, вх. 1, ет. 6, ап. 16, и с офис в град Варна 9010, ул. „Мадара“ № 4, тел. 0700 40 240, ел. поща: agenciadogrami@abv.bg, представлявано от Управител – ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ.

  Дружеството „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД  е собственик на интернет платформа – www.dogramavarna.bg  и популяризира търговската си дейност посредством нея.

 

 

 ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.                                                                                                    

 

 Вашите лични данни в качеството Ви на Потребител на www.dogramavarna.bg, се обработват за легитимни цели, единствено и само във връзка с предоставяните от  интернет платформата възможности, а именно:

 • В случаите, в които обработването е необходимо за реализиране на целите и легитимните интереси на Дружеството, като в случая преимущество имат интересите и/или основните права и свободи на субектите на лични данни.
 • На основание предоставено свободно, доброволно и информирано съгласие от субектите на лични данни, за една или повече конкретни цели;
 • В изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.
 • В изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;

 

   Обработването на лични данни е ограничено до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за срок съобразно регламентираното в закона. 

 

„АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , в качеството си на администратор на лични данни, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни. 

 

СУБЕКТИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

  WWW.DOGRAMAVARNA.BG обработва минимално необходим обем от информация в зависимост от целта на обработване и изискванията на закона.

 

  По отношение на своите Потребители,  с цел обратна връзка, обработваме следните категории лични данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон.

  WWW.DOGRAMAVARNA.BG обработва информация за Вас, когато посетите платформата и/или попълните електронната форма за контакт. На лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като потребител страници, оферти, статии, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

 

  „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД, обработва за маркетингови цели, данни на потребители, само след предварително получено от потребителя информирано съгласие.  Потребителите могат да се откажат по всяко време от получаването на маркетингови съобщения, като заявят това на електронната поща на дружеството, без да посочват мотиви и да се изчаква одобрение.

 

  Набраните данни чрез www.dogramavarna.bg се съхраняват за срок от 1/една/ година, след което автоматично се изтриват от системата.

  

   НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

   Обработваните от www.dogramavarna.bg лични данни не се предоставят на трети лица и/или страни, с изключение на предвидените в закона случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни. 

 

„АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , предоставя данни на трети лица, когато съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;

 

  При необходимост информация се предоставя на обработващи лични данни служител на Дружеството с цел качествено изпълнение на услуга, и то при условие, че е налице искане от Ваша страна. Предоставя се минимално необходима информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

  „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата www.dogramavarna.bg съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата.

   „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за регистриране на контакт, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигната платформата.  Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на www.dogramavarna.bg и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

 

               Интернет платформата www.dogramavarna.bg използва:

    wp-wpml_language – функционални бисквитки, които подпомагат извършването на определени функции като споделянето на съдържанието на уебсайта в платформи на социални медии, събиране на обратна връзка и други функции на трети страни.

    Cookieyes-conset – необходими, за да се активират основните функции на интернет платформата, като осигуряване на сигурно влизане или коригиране на желанията на потребителя.

 

  Вие можете посредством настройка на Вашия браузер, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.

 

 • „Лог“ файлове:

   Интернет платформата www.dogramavarna.bg, събира данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници.

  Информация за IP – адреси, с цел индивидуализация на потребителя, ще бъде предоставена единствено на оправомощени държавни органи в изпълнение на закона.  

  Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на лицензиран сървър, осигуряващ максимална защита на информацията.

 

 • Връзки към други интернет платформи и социални мрежи:

   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които Ние нямаме контрол.

   Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в www.dogramavarna.bg към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

 

   „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите права и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

 

  Използваните програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер. Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.

  Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача, и на получателя на информация, осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.

 

  Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат изрични права за достъп.  Служителите обработващи лични данни в „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД  са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита.  Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

 

  ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД  информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

      Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

     

  Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , ЕИК: 200970861 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 138, вх. 1, ет. 6, ап. 16, и с офис в град Варна 9010, ул. „Мадара“ № 4, тел. 0700 40 240, ел. поща: agenciadogrami@abv.bg.

 

    Заявление за достъп до лични данни следва да депозирате лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, длъжност, качество/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка. Заявлението се завежда в регистър.

  Вашето заявление, ще бъде разгледано от „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , което ще се произнесе  в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Решението ще Ви бъде съобщено по подходящ начин, както и писмено.

 

   Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: agenciadogrami@abv.bg.

    В случаите, когато лични данни са предоставени от субекта на данни, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, Дружеството ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от узнаването.

 

    В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, Дружеството информира субекта за: данните идентифициращи „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД  и координати за връзка; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

 

  В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

 1. „Субект на лични данни“ е физическото лице – потребител, клиент, контрагент, доставчик и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
 2. „Администратор на лични данни“ е  „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД .
 3. „Лични данни“  са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на потребител, клиент, контрагент, доставчик и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;
 4. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършва по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;
 5. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

 

 СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

                                                                                                                 „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД