Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА WWW.DOGRAMAVARNA.BG

  WWW.DOGRAMAVARNA.BG е интернет платформа, посредством която дружеството „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД популяризира търговската си дейност в сферата на изработка, доставка и монтаж на ПВЦ и Алуминиева дограма, както и на окачени стъклени и вентилируеми фасади. Интернет платформата  www.dogramavarna.bg, предоставя възможност на своите потребители, да се информират за предлаганите от дружеството стоки и услуги, както и за техните специфики и характеристики.   

  Интернет платформата www.dogramavarna.bg и нейното съдържание са собственост на: „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД, ЕИК: 200970861, наричано по – долу за краткост „Дружеството“.

     Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на www.dogramavarna.bg и предлаганите от платформата услуги.

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“ ЕООД, ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

   Търговската си дейност, посредством интернет платформа – www.dogramavarna.bg, популяризира Дружеството:

 

   „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , ЕИК: 200970861 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Младост“, бл. 138, вх. 1, ет. 6, ап. 16, и с офис в град Варна 9010, ул. „Мадара“ № 4, тел. 0700 40 240, ел. поща: agenciadogrami@abv.bg, представлявано от Управител – ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ.

 

„АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД , ЕИК: 200970861 от 2009 г., произвежда и предлага на своите клиенти богата гама от алуминиева дограма и окачени стъклени фасади. Дружеството разполага с последно поколение машини с компютърно управление за осигуряване на най-високо качество на предлаганите стоки и услуги. Качеството на последните се гарантира и от внедрените в компанията стандарти – ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 и ISO 50001:2011.

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.DOGRAMAVARNA.BG

  Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД  предоставя информация на Потребителите, чрез интернет платформата – www.dogramavarna.bg.

 Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.

  Следва да имате предвид, че в случая Потребител, се явява всяко лице заредило www.dogramavarna.bg в уеб браузъра си.  Всеки един Потребител на www.dogramavarna.bg следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на www.dogramavarna.bg, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане.

   С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия,  Политиките за поверителност и бисквитки, в лог-файлове на лицензиран сървър се обработват данни за IP адрес и друга предоставена от Потребителя информация.

   Възможно е www.dogramavarna.bg да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи. В този случай следва да имате предвид, че нашите Общи условия и Политики за поверителност не се прилагат за тези интернет страници и платформи, и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете, и с техните персонални общи условия и политики за поверителност

       III.     WWW.DOGRAMAVARNA.BG, Ви предоставя следните възможности:

 • Безплатно да се информирате за предлаганите от дружеството стоки и услуги, и техните характеристики.
 • Посредством електронната форма за контакт в директория „Подвижен офис“ и „Свържете се с нас“ в www.dogramavarna.bg, можете да заявите консултация при избор, оглед, предложение за варианти и взимане на размери за конкретна оферта, както и да зададете вашите въпроси.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА WWW.DOGRAMAVARNA.BG.
 1. Потребителят има право едностранно да преустанови използването на предоставяните от dogramavarna.bg възможности, като преустанови ползването на платформата.
 2. Потребителят е длъжен да попълни и предостави коректни данни за обратна връзка с него в електронната форма за контакт в платформата.
 3. Потребителят има право на безплатен достъп до информацията публикувана на www.dogramavarna.bg, като това право на достъп не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, или да се използва защитена интелектуална собственост. Информацията достъпна в www.dogramavarna.bg е предназначена за лично ползване на потребител.
 4. Потребителят е длъжен да не публикува коментари, текстове и/или съобщения, които:

– нарушават българското и/или чуждестранното законодателство, Общите условия на платформата, Политиките за поверителност и бисквитки, добрите нрави и търговски практики, както и правата и законните интереси на останалите потребители на платформата;

– разкриват чужда лична информация, чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

– съдържат лични данни относно трети лица в противоречие със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове.

– приканват към физическо и/или психическо насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора и/или животни, накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;

приканват и/или прокламират дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност или на всякакви други признаци.

– са обидни и накърняващи честта, достойнството и доброто име на други потребители или трети лица.

 1. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които възпрепятстват правилното функциониране на www.dogramavarna.bg, достъпа, надеждността или качеството на услугите, предоставяни от платформата.
 2. В гореизброените случаи, както и в случаите, в които Потребител използва платформата извън нейното предназначение и в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави и търговски практики, www.dogramavarna.bg има правото едностранно да блокира или прекрати достъп до платформа.

 

 1. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА DOGRAMAVARNA.BG
 2. DOGRAMAVARNA.BG се ангажира да предостави на Потребителя непрекъснато и безпрепятствено ползване на възможностите на платформата.
 3. DOGRAMAVARNA.BG не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, следствие на прекъсвания, липса и/или затруднения в интернет връзката, които са настъпили в резултат на обстоятелства не зависещи и извън контрола на www.dogramavarna.bg, в това число и при форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа,  както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица. 
 1. VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 2. WWW.DOGRAMAVARNA.BG си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, като в седмодневен срок от приемане на промените информира по подходящ начин Потребителите, включително и посредством персонални електронни съобщения, както и публикува промените на видно и общодостъпно място в платформата.
 3. При условие, че клауза от настоящите Общи условия се окаже нищожна или недействителна, това не влече нищожност и/или недействителност на Общите условия. Недействителната или нищожна клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона, или от установената практика, или обичай.
 4. Всички спорове между страните, ще се разрешават, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд.

WWW.DOGRAMAVARNA.BG, се ангажира да съдейства максимално на своите Потребители и клиенти, за упражняване на техните права, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.

  Корелативно на това Дружеството очаква от своите Потребители, коректно  и добросъвестно отношение, и законосъобразно упражняване на правата им.

   Надзорен орган е Комисия за защита на потребителите Адрес: гр.София, ПК 1000, ул.“Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5; тел.: 02 /9330565; www.kzp.bg.

                    Настоящите Общи условия са приети на дата: …………                                                                                                   „АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ“  ЕООД

                                                                      WWW.DOGRAMAVARNA.BG